แจ้งไม่ขอพักในหอพักนิสิต ของนิสิตชั้นปีที่ 1

 

ด้วยศูนย์บริหารกิจการหอพัก ให้นิสิตชั้นปีที่1 พักในหอพักเป็นประจำทุกปีการศึกษานั้น ในปีการศึกษา 2560 หากนิสิตชั้นปีที่ 1 ไม่ประสงค์อยู่หอพักของมหาวิทยาลัย นิสิตสามรถกรอกข้อมูลตาม แบบฟอร์ม และส่งกลับมายังหอพักภายใน วันที่ 13 กรกฏาคม 2560

ดาวร์โหลดเอกสาร