โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (งบประมาณแผ่นดิน)

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ Download
สัมมนาวิชาการนานาชาติ Social Impact after SE Approach (ปีที่ 1) 27 พฤศจิกายน 2556 หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สัมมนาวิชาการนานาชาติ University Engagement and Social Enterprise in Thailand (ปีที่ 2) 27-28 มกราคม 2558 หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

สัมมนาวิชาการนานาชาติ Social Innovation for Social Enterprise (ปีที่ 3)

18 พฤษภาคม 2559 หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
สัมมนาวิชาการนานาชาตินวัตกรรมเพื่อสังคมสำหรับธุรกิจเพื่อสังคม จากความคิดสู่การดำเนินงาน