คณะสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก

คณะสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก

คณะสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก

คณะสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก

visibility 358

 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันดับที่ 2 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้ารับรางวัลในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" และวันนักวิจัย ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 

ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี

ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี

กรุณาทำแบบสำรวจและคัดกรอง ความพิการเพื่อการดูแลช่วยเหลือสนับสนุน ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน QR CODE

ส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่วมออกแบบศิลปะข้างกำแพง ริมคลองแสนแสบ

ร่วมออกแบบศิลปะข้างกำแพง ริมคลองแสนแสบ

ในโครงการสังคมศาสตร์ วัฒนา ร่วมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมฝั่งคลองแสนแสบ: กิจกรรมสำรวจพื้นที่และออกแบบศิลปะข้างกำแพง ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ท่าเรือโรงเรียนวิจิตรวิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ