คณะสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก

คณะสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก

คณะสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก

คณะสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก

visibility 69

 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อันดับที่ 2 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ 

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้ารับรางวัลในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" และวันนักวิจัย ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 

ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

green office

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัล
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC ดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้บูรณาการการเรียนรู้ในด้านศิลปะสำหรับการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต