#researchsocswu

#researchsocswu

บทความ

คณะสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก

คณะสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลหน่วยงานที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่  อาจารย์ ดร.วุฒิชัย บุญพุก นักวิจัยรุ่นใหม่ดาวรุ่ง

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.วุฒิชัย บุญพุก นักวิจัยรุ่นใหม่ดาวรุ่ง

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ทีมวิจัยที่มี ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริการวิชาการต่อสังคมอย่างโดดเด่น

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ ทีมวิจัยที่มี ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริการวิชาการต่อสังคมอย่างโดดเด่น