คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่  อาจารย์ ดร.วุฒิชัย บุญพุก นักวิจัยรุ่นใหม่ดาวรุ่ง

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.วุฒิชัย บุญพุก นักวิจัยรุ่นใหม่ดาวรุ่ง

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่  อาจารย์ ดร.วุฒิชัย บุญพุก นักวิจัยรุ่นใหม่ดาวรุ่ง

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.วุฒิชัย บุญพุก นักวิจัยรุ่นใหม่ดาวรุ่ง

visibility 567

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแด่ 

 อาจารย์ ดร.วุฒิชัย บุญพุก 

 อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล

"นักวิจัยรุ่นใหม่ดาวรุ่งด้านการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ อันดับที่ 3"

เข้ารับรางวัลในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ "มศว วิจัย" และวันนักวิจัย ประจำปี 2566

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 

ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

ขอแสดงความยินดีแก่ทีม Geo Worriors ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแนวคิดนวัตกรรม “เศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีแก่ทีม Geo Worriors ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแนวคิดนวัตกรรม “เศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีแก่ทีม Geo Worriors ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดแนวคิดนวัตกรรม “เศรษฐกิจอวกาศยุคใหม่ (New Space Economy) ของประเทศไทย
เชิญชวนสร้าง สำนักงานสีเขียวร่วมกัน

เชิญชวนสร้าง สำนักงานสีเขียวร่วมกัน