#socswu

#socswu

บทความ

ผู้บริหารคณะเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 74 ปี มศว 2566

ผู้บริหารคณะเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มงาน “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 74 ปี มศว 2566

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2565

การศึกษาดูงานศาลปกครอง นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาดูงานศาลปกครอง นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ