ออนไลน์สู่ออนไซต์ : การแสดงออกและปฏิบัติการของแอคเคาท์ทวิตเตอร์แฟนคลับวง NCT กับประเด็นทางสังคม

ออนไลน์สู่ออนไซต์ : การแสดงออกและปฏิบัติการของแอคเคาท์ทวิตเตอร์แฟนคลับวง NCT กับประเด็นทางสังคม

ออนไลน์สู่ออนไซต์ : การแสดงออกและปฏิบัติการของแอคเคาท์ทวิตเตอร์แฟนคลับวง NCT กับประเด็นทางสังคม

visibility 592

 

 

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปฏิบัติการ และ รูปแบบในการแสดงออกในประเด็นทางสังคมของ
ทวิตเตอร์กลุ่มแฟนคลับวง
NCT และ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นทางสังคมที่ถูกขับเคลื่อนผ่านการรวมกลุ่มในทวิตเตอร์กลุ่มแฟนคลับวง NCT โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีจำนวน 20 คน โดยอาศัยการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษาพบว่า (1) ปฏิบัติการการแสดงออกของกลุ่มแอคเคาท์ทวิตเตอร์แฟนคลับวง NCT ในประเด็นต่าง ๆ ทางสังคม ได้แก่  การจัดทำโปรเจคและกิจกรรมต่าง ๆ  การบริจาคช่วยเหลือสังคม  (2) กลุ่มแอคเคาท์ทวิตเตอร์แฟนคลับวง NCT มีรูปแบบการแสดงออกในประเด็นทางสังคมบนแพลตฟอร์มทวิตเตอร์ของกลุ่มแอคเค้าท์แฟนคลับและบ้านเบสวง NCT มี 5 รูปแบบ ดังนี้ การโพสข้อความ การติดแฮชแท็ก การรีทวีต การแสดงออกผ่านแฟนฟิคชั่น และ รูปแบบอื่น ๆ
(3) ประเด็นที่กลุ่มแอคเค้าท์ทวิตเตอร์แฟนคัลบวง NCT มีการแสดงออกและเกิดปฏิบัติการของกลุ่มแฟนคลับ ได้แก่              ประเด็นทางการเมือง สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก คุณภาพชีวิต  ประเด็นการคุกคาม ความรุนแรง ความเท่าเทียมทางเพศ และ ประเด็นการบริจาคเงินช่วยเหลือมูลนิธิและเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ  

 

ออนไลน์สู่ออนไซต์ : การแสดงออกและปฏิบัติการของแอคเคาท์ทวิตเตอร์แฟนคลับวง NCT กับประเด็นทางสังคม
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (341)

ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสภาวะการว่างงานของบัณฑิตจบใหม่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าไหมแพรวา ตำบลโพน อำเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

พลวัตทางความคิดเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง พ.ศ. 2562: มุมมองคนรุ่นใหม่กับการลดความขัดแย้งทางการเมือง