โครงการ SOC SWU PERFORMANCE REVIEW

โครงการ SOC SWU PERFORMANCE REVIEW

โครงการ SOC SWU PERFORMANCE REVIEW

โครงการ SOC SWU PERFORMANCE REVIEW

visibility 192

                      รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติในการกล่าวเปิดโครงการ SOC SWU PERFORMANCE REVIEW

 

 

                       โดย ผศ.ดร.ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์ รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ   

 

                       พร้อมสรุปผลการดำเนินงานคณะสังคมศาสตร์ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ และห้องสยามบอลรูม โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ

 

ภาพบรรยากาศ

 

#Socswu

การศึกษาดูงานศาลปกครอง นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาดูงานศาลปกครอง นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566