เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

visibility 1,688

[ประกาศ]

รับสมัคร! ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 13 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
สนใจกรอกใบสมัครผ่าน Google Form

 

กรอกใบสมัครคลิกที่นี่

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นนิสิตในสังกัดคณะสังคมศาสตร์โดยสมบูรณ์มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
  2. เป็นผู้มีความประพฤติดี มีจิตอาสา
  3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  4. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาพักการศึกษาเกิน 1 ภาคเรียน
  5.  ต้องผ่านการเป็นผู้รับผิดชอบหรือมีส่วนร่วม ในโครงการภายในหรือภายนอกคณะสังคมศาสตร์ อย่างน้อย 1 โครงการ พร้อมแนบเอกสารโครงการที่รับผิดชอบ ในกรณีที่ไม่มีเอกสารต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/กิจกรรมนั้น ๆ
  6.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25

 

📍หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการสโมสรนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2566 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

**สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @ss_swu

โครงการ “SOC SWU ELDERLY” ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ Active Aging Society

โครงการ “SOC SWU ELDERLY” ร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ Active Aging Society

อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ พานา ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา"

อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ พานา ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา"

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติม) จำนวน 14 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับทุนจากงบประมาณภาควิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ