ประกาศผลการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้ง

visibility 1,900

ประกาศผลการเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

 

ผู้ได้รับการคัด เลือก  ได้แก่

 

นาย วัชรพงษ์ มุจลินทร์ 

นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ฝ่ายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์

 

 

คาร์บอนเครดิต กลไกลดก๊าซเรือนกระจก

คาร์บอนเครดิต กลไกลดก๊าซเรือนกระจก

Carbon Footprint รอยเท้าที่นักลงทุนควรรู้จัก

Carbon Footprint รอยเท้าที่นักลงทุนควรรู้จัก

โดย นารินทิพย์ ท่องสายชล ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ