ประกาศผลการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้ง

visibility 1,365

ประกาศผลการเลือกตั้ง ประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

 

ผู้ได้รับการคัด เลือก  ได้แก่

 

นาย วัชรพงษ์ มุจลินทร์ 

นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง

 

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ฝ่ายกิจการนิสิต คณะสังคมศาสตร์

 

 

ส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พิธีไหว้ครู  สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

พิธีไหว้ครู สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

โครงการสายสัมพันธ์สังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา : พิธีไหว้ครูเสริมสร้างสายสัมพันธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่  อาจารย์ ดร.วุฒิชัย บุญพุก นักวิจัยรุ่นใหม่ดาวรุ่ง

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.วุฒิชัย บุญพุก นักวิจัยรุ่นใหม่ดาวรุ่ง