คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC

visibility 2,083
          รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC ดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้บูรณาการการเรียนรู้ในด้านศิลปะสำหรับการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต และประสบการณ์ในการแข่งขันดนตรี
 
          เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตมีความกล้าแสดงออกและการใช้ความคิดสร้างสรรค์
 
    จัดโดยสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมคัดแยกและชั่งน้ำหนักขยะ

กิจกรรมคัดแยกและชั่งน้ำหนักขยะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี จำนวน 291 คน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี

ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี

กรุณาทำแบบสำรวจและคัดกรอง ความพิการเพื่อการดูแลช่วยเหลือสนับสนุน ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน QR CODE