คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC

visibility 1,589
          รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC ดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้บูรณาการการเรียนรู้ในด้านศิลปะสำหรับการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต และประสบการณ์ในการแข่งขันดนตรี
 
          เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตมีความกล้าแสดงออกและการใช้ความคิดสร้างสรรค์
 
    จัดโดยสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ ลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี

ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี

กรุณาทำแบบสำรวจและคัดกรอง ความพิการเพื่อการดูแลช่วยเหลือสนับสนุน ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน QR CODE
ผู้บริหารและบุคลากร คณะกายภาพบำบัด ศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียว คณะสังคมศาสตร์

ผู้บริหารและบุคลากร คณะกายภาพบำบัด ศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียว คณะสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนนิสิตทุกท่าน  ร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทย

ขอเชิญชวนนิสิตทุกท่าน ร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมเสี่ยง พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทย