ภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว  เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 จำนวน 80 คน

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 จำนวน 80 คน

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว  เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 จำนวน 80 คน

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 จำนวน 80 คน

visibility 1,212

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

TCAS รอบที่ 4 รับภาคปกติ 80 คน

ปีการศึกษา 2566 : วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566

- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

*** ตาไม่บอดสี ***

-เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX)

>= 2.00 (ภาคปกติ)

-ยื่นคะแนน A-Level: คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 หรือ 2

สังคมศึกษา ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

ยื่นสมัครได้ที่นี้ คลิก

 

โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15716, 15665 admission

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว: 02-6495000 ต่อ 11765

 

 

 

 

ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.

green office

แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)