โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

visibility 1,725

คณะสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)  ให้กับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าให้กับผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ก่อนส่งต่อไปยังสถานพยาบาลได้ สอดคล้องกับแนวทางด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน (safety in workplace) โดยดำเนินการอบรมโดยทีมวิทยากร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ
ตรวจเช็คถังดับเพลิง คณะสังคมศาสตร์ 2566

ตรวจเช็คถังดับเพลิง คณะสังคมศาสตร์ 2566

โครงการ SOC SWU PERFORMANCE REVIEW

โครงการ SOC SWU PERFORMANCE REVIEW