โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

visibility 1,151

คณะสังคมศาสตร์ได้จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)  ให้กับบุคลากรคณะสังคมศาสตร์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าให้กับผู้บาดเจ็บได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ก่อนส่งต่อไปยังสถานพยาบาลได้ สอดคล้องกับแนวทางด้านความปลอดภัยในที่ทำงาน (safety in workplace) โดยดำเนินการอบรมโดยทีมวิทยากร บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัล
มศว ประกาศนโยบาย No Gift Policy

มศว ประกาศนโยบาย No Gift Policy

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของผู้บริหารปละบุคลากรทุกคน
โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ 2565

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ 2565

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว