โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน: กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน: กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน: กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน: กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม

visibility 1,254

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน: กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยได้ริเริ่มนำหลักการของสำนักงานสีเขียว (green offices) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม เช่น การลด การคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้คณะสังคมศาสตร์ก้าวสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university) และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals หรือ SDGs) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

• เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม
• เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 (Sociology of Yours)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 (Sociology of Yours)

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 (Sociology of Yours) โดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว
ช่วยคุณแปลภาษาได้สะดวกด้วย Microsoft Word

ช่วยคุณแปลภาษาได้สะดวกด้วย Microsoft Word

Microsoft Word ก็มีความสามารถในการช่วยแปลภาษาให้เราได้ใช้งานในเบื้องต้น ที่เราไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวช่วยอื่นๆ ให้เสียเวลาและยุ่งยาก รองรับการแปลได้หลายภาษาไม่ต่างจากที่มีใน Google Translator
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษาเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี จำนวน 100 คน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ