โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน: กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน: กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน: กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน: กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม

visibility 3,010

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวและยั่งยืน: กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

โดยมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยได้ริเริ่มนำหลักการของสำนักงานสีเขียว (green offices) ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม เช่น การลด การคัดแยก การนำกลับมาใช้ใหม่ และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้คณะสังคมศาสตร์ก้าวสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการที่จะมุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university) และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals หรือ SDGs) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

• เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจหลักการของการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อม
• เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ และเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการคัดแยกขยะ การจัดการของเสียและสภาพแวดล้อมให้กับผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ พานา ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา"

อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ พานา ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ อนุสาขาวิชาสังคมศึกษา"

ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

ประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.
รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2566

รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ 2566