ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2565

visibility 51

คณะสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงานเชิดชูเกียรติ “วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ปีการศึกษา 2565 ได้แก่

1. อาจารย์ ดร.อชิระ อุตมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. อาจารย์ ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

3.ผศ.ดร.กัลยาณี กุลชัย อาจารย์สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิตดีเด่น

และอีก 2 ท่านคือ ผศ.ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลและสารสนเทศ และอาจารย์ ดร.สายชล ปัญญชิต อาจารย์สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา

 ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1-2 ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม : ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

 

โครงการบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university)

โครงการบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university)

นักศึกษาและบุคลากร  เข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดฟรี 9 สถาบัน

นักศึกษาและบุคลากร เข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดฟรี 9 สถาบัน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต คณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566