ขั้นตอนการดำเนินงานเผยแพร่ผลงานวิจัยในเว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินงานเผยแพร่ผลงานวิจัยในเว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินงานเผยแพร่ผลงานวิจัยในเว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินงานเผยแพร่ผลงานวิจัยในเว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์

visibility 515

 

-แบบฟอร์มส่งผลงานวิจัยเผยแพร่ในเว็บไซต์ คณะสังคมศาสตร์ คลิก

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (แผน ข) :
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (39)
ขั้นตอนการดำเนินงานเผยแพร่ผลงานวิจัยในเว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (115)
แนวปฎิบัติเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ เพื่อขอจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป (ฉบับที่2)
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (30)
ข้อกำหนดผลงานวิชาการที่ลงเผยแพร่
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (59)
แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์คณะสังคมศาสตร์ (สำหรับนิสิต)
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (45)
Download เอกสารทั้งหมด
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (54)

การบูรณาการกับเครือข่ายภายในและภายนอก

การจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

การจัดการความรู้คณะสังคมศาสตร์

ขั้นตอนการดำเนินการยื่นเอกสาร บว. ต่างๆ ภายในคณะสังคมศาสตร์