#ท-มมศว

#ท-มมศว

บทความ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จาก สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี วรกวิน เข้ารับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร ประเภท ศิษย์เก่าเกียรติยศ”

อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ มศว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวี วรกวิน เข้ารับรางวัล "ศรีสง่าศรีนครินทร ประเภท ศิษย์เก่าเกียรติยศ”

นิสิตครูสังคมมศว ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง "เลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย"

นิสิตครูสังคมมศว ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง "เลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย"