ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

visibility 103

               ด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย"การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy' กลุ่มสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

 

ในวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 16.00 น.

ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

 

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแนวทาง นโยบายการดำเนินงาน เป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานวิจัย ให้มีประสิทธิภาพและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถนำไปยื่นเสนอขอรับทุนได้ รายละเอียดปรากฏตามโครงการที่แนบท้ายในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเรียนเชิญบุคลากรภายในหน่วยงานของ

ท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

โดย คลิกที่นี้ เพื่อสมัคร ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2567

 

 

 

เอกสารแนบ
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (982)
มศว วิจัย ครั้งที่ 13

มศว วิจัย ครั้งที่ 13

เปิดรับบทความวิจัย (Full paper) ระบบออนไลน์เท่านั้น วันที่ 24 ก.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562 บทความวิจัยที่ประสงค์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13
บริการซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอส (SPSS)

บริการซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอส (SPSS)

SPSS Statistics เป็นซอฟต์แวร์ทางสถิติชั้นนำที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาธุรกิจและการวิจัยที่หลากหลาย มีเทคนิคหลากหลายรวมถึงการวิเคราะห์เฉพาะกิจการทดสอบสมมติฐานและ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

ขอเชิญ นักวิจัย คณาจารย์ มศว สมัครเข้าร่วมโครงการ "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก"