ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม

visibility 138

                        ด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดโครงการ Research Talkงานวิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ และวันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และมีการถ่ายทอดสุด Facebook Live เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย ให้มีขีดความสามารถในการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

 

                         วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 หัวข้อ "นวัตกรรมการวิจัยเพื่อความยั่งยืนและสร้างเกษตรมูลค่าสูงด้วยทคโนโลยีเภสัชกรรมตามแนวคิดการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ BCG" เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

 

                         วันที่ 14 มีนาคม 2567 หัวข้อ "นวัตกรรมด้านการศึกษาสู่บทเรียนการปลูกปัญญา" เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงกาResearch Talk งานวิจัยและนวัตกรรม ดังกล่าว

 

 

Research-talk-2567.pdf
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (1,007)
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ
การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2567

การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2567

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

ขอเชิญ นักวิจัย คณาจารย์ มศว สมัครเข้าร่วมโครงการ "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก"