การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2567

การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2567

การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2567

การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลงานวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2567

visibility 145

                               ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย กำหนดจัดวันนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรณ ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาทางวิชาการของประเทศ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน นักวิจัยที่โดดเด่นในด้านต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาขาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องให้แก่นักวิจัย ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป โดยมีประเภทรางวัล ดังนี้

 

    1. รางวัลทีมวิจัยดีเด่น ประจำปี 2567

            1.1 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านการบริการวิชาการต่อสังคม

            1.2 ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านนยบายสาธารณะหรือพัฒนาประเทศอย่างโดดเด่น

    2. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2567

            2.1 ดาวรุ่งด้านการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

 

            2.2 ดาวรุ่งด้านการสร้างทรัพย์สินทางปัญญา

 

 

ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเชิญชวนบุคลากรภายในหน่วยงานของท่านที่มีความประสงศ์ส่งเสนอชื่อเช้ารับรางวัลดังกล่าว

 

ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 

 

 

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทาง ลิงค์ ด้านล่าง

 

ประกาศและแบบฟอร์ม

 

 

การเสนอชื่อเข้ารับรางวัลงานวันนักวิจัย ป.pdf
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (22)
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ SOPs ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ SOPs ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566

การจัดการความรู้เรื่อง การขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

การจัดการความรู้เรื่อง การขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12