บริการซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอส (SPSS)

บริการซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอส (SPSS)

บริการซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอส (SPSS)

บริการซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอส (SPSS)

visibility 896

บริการซอฟต์แวร์ SPSS Statistics เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอน ฝึกอบรม 

 

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียมซอฟต์แวร์ SPSS Statistics เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอน ฝึกอบรม โดยติดตั้งภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (1102) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่องทางขอรับบริการ

สำหรับใช้งานเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

ใช้บริการได้ที่ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (1102) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

สงวนสิทธิ์การใช้งาน สำหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

ประสานมิตร ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5000 ต่อ 15045

องครักษ์ ชั้น 3 ห้อง 303 อาคารเรียนรวม โทร 0 2649 5000 ต่อ 21124

อีเมล helpdesk@g.swu.ac.th

กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชำติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม
งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ HUSOC ครั้งที่ 15

งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ HUSOC ครั้งที่ 15

งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ HUSOC ครั้งที่ 15
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์