บริการซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอส (SPSS)

บริการซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอส (SPSS)

บริการซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอส (SPSS)

บริการซอฟต์แวร์เอสพีเอสเอส (SPSS)

visibility 112

บริการซอฟต์แวร์ SPSS Statistics เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอน ฝึกอบรม 

 

สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดเตรียมซอฟต์แวร์ SPSS Statistics เพื่อให้บริการด้านการเรียนการสอน ฝึกอบรม โดยติดตั้งภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 (1102) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ช่องทางขอรับบริการ

สำหรับใช้งานเพื่อการเรียนการสอน และการวิจัย ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

ใช้บริการได้ที่ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 (1102) ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

สงวนสิทธิ์การใช้งาน สำหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น

 

ติดต่อสอบถาม

ประสานมิตร ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี โทร 0 2649 5000 ต่อ 15045

องครักษ์ ชั้น 3 ห้อง 303 อาคารเรียนรวม โทร 0 2649 5000 ต่อ 21124

อีเมล helpdesk@g.swu.ac.th

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

ขอเชิญ นักวิจัย คณาจารย์ มศว สมัครเข้าร่วมโครงการ "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก"
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi)
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ