ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม

visibility 20

             ด้วย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ประสงค์จัดโครงการ Research Talk งานวิจัย และนวัตกรรม ในวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และระบบถ่ายทอดสด  Facebook Live โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในด้านการวิจัยและนวัตกรรม ของนิสิตและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ให้มีขีดความสามารถในการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรม

 

 

ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

 

 

                                1. แบบ On-site ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 โดยสมัครผ่านระบบ QR Code ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 (รับสมัครจำนวนจำกัด)

 

 

                                 2. ผ่านระบบถ่ายทอดสด Facebook Live ทางเพจ Facebook Research SWU

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ Research Talk งานวิจัยและนวัตกรรม
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (7)
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi)
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ
กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

กรอบการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักงานการวิจัยแห่งชำติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม