ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

visibility 1,574

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 32 (3) ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะสังคมศาสตร์จึงประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาของคณะสังคมศาสตร์ในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2565 ถึงสิ้นสุดภาคปลายปีการศึกษา 2564 โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ให้อาจารย์ผู้สอนตกลงแนวทางการนับเวลาเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนกับนิสิตให้ชัดเจน โดยการนับเวลาเรียนของนิสิตในแต่ละรายวิชาของนิสิตต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดให้นิสิตต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

ข้อ 2 ให้คณาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการที่มาปฏิบัติงานที่คณะฯ ทำการประเมินสุขภาพตนเอง และตรวจคัดกรองแบบ Antigen Test Kit (ATK) โดยส่งผลการตรวจที่หัวหน้างานบริหารและธุรการ ภายในวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์

ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี

ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี

กรุณาทำแบบสำรวจและคัดกรอง ความพิการเพื่อการดูแลช่วยเหลือสนับสนุน ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน QR CODE
ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET รหัส 64 คณะสังคมศาสตร์

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ SWU-SET รหัส 64 คณะสังคมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566
วิธีการใช้งาน Microsoft Authenticator  เครื่องมือที่ใช้ในการยืนยันตัวตน

วิธีการใช้งาน Microsoft Authenticator เครื่องมือที่ใช้ในการยืนยันตัวตน