ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

visibility 1,214

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 32 (3) ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะสังคมศาสตร์จึงประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาของคณะสังคมศาสตร์ในรูปแบบผสมผสาน (Blended Learning) ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2565 ถึงสิ้นสุดภาคปลายปีการศึกษา 2564 โดยอาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ทั้งนี้ ให้อาจารย์ผู้สอนตกลงแนวทางการนับเวลาเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนกับนิสิตให้ชัดเจน โดยการนับเวลาเรียนของนิสิตในแต่ละรายวิชาของนิสิตต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดให้นิสิตต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน

ข้อ 2 ให้คณาจารย์และบุคลากรสายปฏิบัติการที่มาปฏิบัติงานที่คณะฯ ทำการประเมินสุขภาพตนเอง และตรวจคัดกรองแบบ Antigen Test Kit (ATK) โดยส่งผลการตรวจที่หัวหน้างานบริหารและธุรการ ภายในวันอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) จำนวน 1 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับทุนจากงบประมาณภาควิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ร่วมออกแบบศิลปะข้างกำแพง ริมคลองแสนแสบ

ร่วมออกแบบศิลปะข้างกำแพง ริมคลองแสนแสบ

ในโครงการสังคมศาสตร์ วัฒนา ร่วมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมฝั่งคลองแสนแสบ: กิจกรรมสำรวจพื้นที่และออกแบบศิลปะข้างกำแพง ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ณ ท่าเรือโรงเรียนวิจิตรวิทยา เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
Windows 10  ยุติการ อัปเดต

Windows 10 ยุติการ อัปเดต