คณะสังคมศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 65

คณะสังคมศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 65

คณะสังคมศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 65

คณะสังคมศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 65

visibility 1,834
คณะสังคมศาสตร์ ผ่านเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี 65
 
คว้ารางวัล G – Green ระดับทองแดง ในระดับประเทศ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G – Green
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases : GHG) ออกสู่ชั้นบรรยากาศ
 
ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ มศว

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะการทำงาน “การขายสินค้าออนไลน์”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะการทำงาน “การขายสินค้าออนไลน์”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Reskill Upskill พัฒนาและยกระดับทักษะการทำงาน “การขายสินค้าออนไลน์” ในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบ ZOOM โดยระบบเปิดเวลา 09.30 น. และเริ่มการอบรมเวลา 10.00 น. - 15.00 น.
โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ 2565

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ 2565

โครงการอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการคณะสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว
กิจกรรมคัดแยกและชั่งน้ำหนักขยะ

กิจกรรมคัดแยกและชั่งน้ำหนักขยะ