ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC

visibility 1,352

ฝ่ายวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC โดยทีมวิทยากรจากศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom 

 

โดยสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์นี้

 

 

ผู้ผ่านการอบรมตามเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @AcademicSS_SWU

ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์”

ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์”

คู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google Drive to OneDrive บน Cloud ด้วย Mover.io

คู่มือการย้ายข้อมูลจาก Google Drive to OneDrive บน Cloud ด้วย Mover.io

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัล

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการพัฒนาทักษะการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในยุคดิจิทัล