รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

visibility 1,271

ภาควิชาสังคมวิทยา

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง

นิสิตรหัส 61 (วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง)

นิสิตรหัส 62 (วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง)

นิสิตรหัส 63 (วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง)

นิสิตรหัส 64 (วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง)

 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา

นิสิตรหัส 61 (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา)

นิสิตรหัส 62 (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา)

นิสิตรหัส 63 (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา)

นิสิตรหัส 64 (วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา)

 

นิสิตสาขาวิชาฯ และชั้นปีอื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้โดยดาวน์โหลดเอกสารแนบท้าย

ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม รณรงค์คัดแยกขยะ

ขอเชิญนิสิตร่วมกิจกรรม รณรงค์คัดแยกขยะ

ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะ ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา12.30-16.30 น. และ กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะ วันที่ 21,23,28,30 มีนาคม 2566 ณ โถงชั้น 1 คณะสังคมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี

ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี

กรุณาทำแบบสำรวจและคัดกรอง ความพิการเพื่อการดูแลช่วยเหลือสนับสนุน ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน QR CODE
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะสังคมศาสตร์ : การอบรมให้ความรู้เรื่อง “สำนักงานสีเขียว”

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะสังคมศาสตร์ : การอบรมให้ความรู้เรื่อง “สำนักงานสีเขียว”