คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม International Night

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม International Night

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม International Night

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ กิจกรรม International Night

visibility 1,586
รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : กิจกรรม International Night : จัดโดยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน
ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์
ผศ.ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์
อ.ดร.รัฐสภา จุรีมาศ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "Aging Society : สิทธิผู้สูงอายุที่ควรมีในปัจจุบัน"
ณ โถงคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

green office

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์ในโครงการอบรม Microsoft Office