แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

visibility 1,034

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ

Times Higher Education

 

จัดทำแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey) เพื่อทราบ มุมมองเกี่ยวกับความยั่งยืนและการศึกษาเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดย สป.อว.จะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์หาจุดแข็งและพัฒนาทักษะและหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของประเทศไทยต่อไป 

 

จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย (ไม่จำกัดสาขาวิชา)

ตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

 

ในรูปแบบออนไลน์ ด้านล่าง หรือ คลิกที่นี่ 

ภายในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566

 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

 

นางสาวนฤมล กำชุน E-mail: rankingswu@g.swu.ac.th

 

 

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่  อาจารย์ ดร.วุฒิชัย บุญพุก นักวิจัยรุ่นใหม่ดาวรุ่ง

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.วุฒิชัย บุญพุก นักวิจัยรุ่นใหม่ดาวรุ่ง

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ “เหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม” ฯ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ “เหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม” ฯ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ “เหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม” เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ ให้อภัย และจดจำ ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว  เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 จำนวน 80 คน

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 จำนวน 80 คน