ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) เรื่อง "แนวทางการยื่นขอ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) เรื่อง "แนวทางการยื่นขอ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) เรื่อง "แนวทางการยื่นขอ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์"

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) เรื่อง "แนวทางการยื่นขอ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์"

visibility 304

                           ด้วย หน่วยจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย โดยคณะกรรมการจริยธรรมสำหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ทำในมนุษย์ ประสงค์จัดโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) เรื่อง "แนวทางการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ " ในวันที่ 21 มีนาคม 2567เวลา 08.30 - 12.00 น. ด้วยระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยได้เรียนรู้ และทราบหลักเกณฑ์การแยกประเภทโครงการที่ยื่นขอรับการประเมิน แบบฟอร์ม และการยื่นโครงการวิจัยผ่านระบบสารสนเทศ SWUEC Submission Online เป็นการพัฒนาคุณภาพการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณาการรับรองของนักวิจัย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ว่าด้วยเรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และส่งเสริมให้นักวิจัย สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาปรับปรุงการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอพิจารณารับรอง ได้อย่างถูกต้อง

                           ในการนี้ หน่วยจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย จึงขอความกรุณาท่านประชาสัมพันธ์ให้ อาจารย์ นิสิตและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

เรื่อง แนวทางการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติ กรรมศาสตร์ "

ในวันที่ 21 มีนาคม 2567เวลา 08.30 - 12.00 น.

ด้วยระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

โดยสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ ลิงค์นี้

 

ภายในวันที่ 19 มีนาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุรัมภา โลกานิล เบอร์โทร. 17502

เชิญอบรม แนวทางการยื่นขอจริยธรรม200267
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (995)
การจัดการความรู้เรื่อง การขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

การจัดการความรู้เรื่อง การขอรับรองสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ ตามกรอบมาตรฐานของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โครงการอบรม "วิธีดำเนินการ มาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) version 3.0 ของคณะกรรมการจริยธรรม สำหรับพิจารณโครงการวิจัยที่ทำ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแบบออนไลน์ (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง โครงการอบรม "วิธีดำเนินการ มาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) version 3.0 ของคณะกรรมการจริยธรรม สำหรับพิจารณโครงการวิจัยที่ทำ

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย  การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ : สร้างเศรษฐกิจจากงานเทศกาล Festival Economy กลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์