ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ SOPs ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ SOPs ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ SOPs ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ SOPs ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566

visibility 150

                  ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ได้อนุมัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard OperatingProcedures: SOPs) ความปลอดภัยทางชีวภาพ โดย คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ(Institutional Biosafety Committee: BC) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับ (1) การกำกับการดูแลความปลอดภัยในการผลิตและครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ในมหาวิทยาลัย(2) การตรวจรับรองห้องปฏิบัติการความปลอดภัยทางชีวภาพ และ (3) การรับรองโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่และการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ นั้น

                  ในการนี้ หน่วยจริยธรรมและมาตรฐานการวิจัย จึงขอประชาสัมพันธ์ เรียนแจ้งทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และ/หรือ หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในการประกาศใช้แนวปฏิบัติวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ความปลอดภัยทางชีวภาพ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 เพื่อคณาจารย์ นักวิจัย นิสิต และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพตั้งแต่วันที่ 27 พฤตจิกายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

                         1. SOPs ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566 (ฉบับเต็ม) ได้ที่ลิงก์ https:/ersd.swu.ac.th/SOP-Biosafety

                         2. รายการแบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ลิงก์ https://ersd.swu.ac.th/Forms-Biosafety

                  ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพนายสุริยพงศ์ แจ่มใส หมายเลขโทรศัพท์ 02 649 5000 ต่อ 17502 อีเมส์ swubiosafety@g.swu.ac.th

แนวปฏิบัติ SOPs ฉบับที่ 1 พศ 2566
arrow_circle_down ดาวน์โหลด (1,007)
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi)
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

ขอเชิญ นักวิจัย คณาจารย์ มศว สมัครเข้าร่วมโครงการ "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก"
การระบุคำสำคัญ (Key Words) ที่ใช้ในผลงานวิจัย เพื่อจัดกลุ่มงานวิจัยให้อยู่ในเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) บนฐานข้อมูล Scopus

การระบุคำสำคัญ (Key Words) ที่ใช้ในผลงานวิจัย เพื่อจัดกลุ่มงานวิจัยให้อยู่ในเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) บนฐานข้อมูล Scopus