เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

visibility 516

📢📢 ขอเชิญ นักวิจัย คณาจารย์ มศว 🔊🔊 สมัครเข้าร่วมโครงการ "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก"

ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ลงทะเบียน 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เมธีวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✍️ โดยเปิดรับสมัครผ่าน QR Code หรือ https://forms.gle/NRnohi71FDaegxf66 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ทาง https://www.facebook.com/researchswu/ และแจ้งไปยังเมลของผู้สมัคร 🎯

☎️ ติดติดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย ที่ 02-649-5000 ต่อ 11082 และ 11017-8 🙏🙏

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป

สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งทุนวิจัยในยุโรป ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ
ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดทำวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi)
มศว วิจัย ครั้งที่ 13

มศว วิจัย ครั้งที่ 13

เปิดรับบทความวิจัย (Full paper) ระบบออนไลน์เท่านั้น วันที่ 24 ก.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562 บทความวิจัยที่ประสงค์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13