เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก

visibility 1,080

📢📢 ขอเชิญ นักวิจัย คณาจารย์ มศว 🔊🔊 สมัครเข้าร่วมโครงการ "เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไร จึงจะได้รับทุนภายนอก"

ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ลงทะเบียน 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เมธีวิจัยอาวุโส มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

✍️ โดยเปิดรับสมัครผ่าน QR Code หรือ https://forms.gle/NRnohi71FDaegxf66 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 จะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ทาง https://www.facebook.com/researchswu/ และแจ้งไปยังเมลของผู้สมัคร 🎯

☎️ ติดติดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย ที่ 02-649-5000 ต่อ 11082 และ 11017-8 🙏🙏

ประชาสัมพันธ์ โครงการ การถอดบทเรียนการวิจัยขับเคลื่อนชุมชน

ประชาสัมพันธ์ โครงการ การถอดบทเรียนการวิจัยขับเคลื่อนชุมชน

ขอเชิญคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการ การถอดบทเรียนการวิจัยขับเคลื่อนชุมชน ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ โถงคณะสังคมศาสตร์ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ SOPs ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566

ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติ SOPs ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2566

มศว วิจัย ครั้งที่ 13

มศว วิจัย ครั้งที่ 13

เปิดรับบทความวิจัย (Full paper) ระบบออนไลน์เท่านั้น วันที่ 24 ก.ย. 2562 - 29 พ.ย. 2562 บทความวิจัยที่ประสงค์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 13