คณะสังคมศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจประกวดแข่งขันตำส้มตำ

คณะสังคมศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจประกวดแข่งขันตำส้มตำ

คณะสังคมศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจประกวดแข่งขันตำส้มตำ

คณะสังคมศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจประกวดแข่งขันตำส้มตำ

visibility 1,777

คณะสังคมศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจประกวดแข่งขันตำส้มตำ ชิงเงินรางวัล 3 ประเภท

คณะสังคมศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจประกวดแข่งขันตำส้มตำ ชิงเงินรางวัล 3 ประเภท

ประกวด 5 เมษายน 2566  สมัครได้ที่  From ด้านล่าง

 

ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

ประกาศแนวทางปฏิบัติประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ
แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

แบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Outcomes Survey)

ความภาคภูมิใจของคณะสังคมศาสตร์

ความภาคภูมิใจของคณะสังคมศาสตร์

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ผู้ได้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564