ส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

visibility 1,426

ส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

 

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส

แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ6 เดือน

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ITA Manual 2023)

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

โครงการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED)

ช่วยคุณแปลภาษาได้สะดวกด้วย Microsoft Word

ช่วยคุณแปลภาษาได้สะดวกด้วย Microsoft Word

Microsoft Word ก็มีความสามารถในการช่วยแปลภาษาให้เราได้ใช้งานในเบื้องต้น ที่เราไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ตัวช่วยอื่นๆ ให้เสียเวลาและยุ่งยาก รองรับการแปลได้หลายภาษาไม่ต่างจากที่มีใน Google Translator
การศึกษาดูงานศาลปกครอง นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การศึกษาดูงานศาลปกครอง นิสิตชั้นปีที่ 2 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และอาจารย์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ