ส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

visibility 2,794

ส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

 

 

นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมความโปรงใส

แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ6 เดือน

รายงานแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ITA Manual 2023)

ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี

ประชาสัมพันธ์ ถึงนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปี

กรุณาทำแบบสำรวจและคัดกรอง ความพิการเพื่อการดูแลช่วยเหลือสนับสนุน ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่าน QR CODE
ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำ CPR เพื่อการฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED”

ขอเชิญ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำ CPR เพื่อการฟื้นคืนชีพ และการใช้เครื่อง AED”

เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

เลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

[ประกาศ] รับสมัคร! ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 13 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 (ปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สนใจกรอกใ