คณะสังคมศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะสังคมศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะสังคมศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะสังคมศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office)

visibility 205

อาจารย์และบุคลากรทุกท่าน

 

คณะสังคมศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) วันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมธวัช บุรีรักษ์ ชั้น 12 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว หลักการตรวจประเมิน การวางแผนและการดำเนินการตรวจประเมิน และการวิเคราะห์หลักฐานการตรวจประเมิน 

 

โดยผู้เข้าอบรมที่มีระยะเวลาเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 80% และมีผลคะแนนทดสอบไม่น้อยกว่า 80% จะได้รับใบรับรองเป็นผู้ตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (ออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล) 

 

ลิงค์แจ้งชื่อเข้าร่วมอบรม   คลิก

 

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC

ขอเชิญนิสิตและผู้สนใจทั่วไปร่วมอบรมในโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสอบ TOEIC

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว  เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 จำนวน 80 คน

ภาควิชาภูมิศาสตร์ มศว เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาตรี TCAS รอบที่ 4 จำนวน 80 คน

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนใบสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญ เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนใบสมัครงานอย่างมีประสิทธิภาพ