16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก

visibility 3,259

สันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชนและการปกครองที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมเป็นการรวมกันที่สำคัญเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เราอาศัยอยู่ในโลกที่ถูกแบ่งแยกมากขึ้น

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชนและการปกครองที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมเป็นการรวมกันที่สำคัญเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เราอาศัยอยู่ในโลกที่ถูกแบ่งแยกมากขึ้น บางภูมิภาคได้รับสิทธิ์ในความสงบ การรักษาความปลอดภัย ความเจริญ อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ในขณะที่ภูมิภาคอื่นตกอยู่ในวงจรของความขัดแย้งและความรุนแรงที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้และควรจะต้องได้รับการแก้ไข

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลและชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นกุญแจสำคัญในกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการลดอาวุธผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศกำลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทั่วโลก

โครงการชำระประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการชำระประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมย้อนวันวานประกวดภาพเก่าเล่าเรื่อง ภาพเหตุการณ์สำคัญ กิจกรรมวันสำคัญหรืออาคารสถานที่ในอดีต ของวิทยาลัยวิชาการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตทุกชั้นปีทำแบบวัดสุขภาพใจนิสิต มศว ออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตทุกชั้นปีทำแบบวัดสุขภาพใจนิสิต มศว ออนไลน์

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าพบพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าพบพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม