โครงการพัฒนาศักยภาพคณะสังคมศาสตร์ : การอบรมให้ความรู้เรื่อง “สำนักงานสีเขียว”

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะสังคมศาสตร์ : การอบรมให้ความรู้เรื่อง “สำนักงานสีเขียว”

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะสังคมศาสตร์ : การอบรมให้ความรู้เรื่อง “สำนักงานสีเขียว”

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะสังคมศาสตร์ : การอบรมให้ความรู้เรื่อง “สำนักงานสีเขียว”

visibility 1,329

คณะสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะสังคมศาสตร์: การอบรมให้ความรู้เรื่อง “สำนักงานสีเขียว” ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาบรรยายเรื่องสำนักงานสีเขียว โดยคณะสังคมศาสตร์ได้มีแนวคิดในการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี พ.ศ.2565 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

 

 

 

 

 

คณะสังคมศาสตร์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

คณะสังคมศาสตร์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมรณรงค์คุณธรรมและความโปร่งใส

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC

คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ SO MUSIC ดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นิสิตได้บูรณาการการเรียนรู้ในด้านศิลปะสำหรับการพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิต