โครงการพัฒนาศักยภาพคณะสังคมศาสตร์ : การอบรมให้ความรู้เรื่อง “สำนักงานสีเขียว”

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะสังคมศาสตร์ : การอบรมให้ความรู้เรื่อง “สำนักงานสีเขียว”

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะสังคมศาสตร์ : การอบรมให้ความรู้เรื่อง “สำนักงานสีเขียว”

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะสังคมศาสตร์ : การอบรมให้ความรู้เรื่อง “สำนักงานสีเขียว”

visibility 2,031

คณะสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะสังคมศาสตร์: การอบรมให้ความรู้เรื่อง “สำนักงานสีเขียว” ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจากคุณศุภลักษณ์ ศรีลาวงษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาบรรยายเรื่องสำนักงานสีเขียว โดยคณะสังคมศาสตร์ได้มีแนวคิดในการเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office) ปี พ.ศ.2565 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะฯมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

 

 

 

 

 

ผู้บริหารและบุคลากร คณะกายภาพบำบัด ศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียว คณะสังคมศาสตร์

ผู้บริหารและบุคลากร คณะกายภาพบำบัด ศึกษาดูงานด้านสำนักงานสีเขียว คณะสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนการศึกษาสำหรับนิสิตพิการ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ความภาคภูมิใจของคณะสังคมศาสตร์

ความภาคภูมิใจของคณะสังคมศาสตร์

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา ผู้ได้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564