วิธีการและกำหนดส่งต้นฉบับ

วิธีการและกำหนดส่งต้นฉบับ

วิธีการและกำหนดส่งต้นฉบับ

วิธีการและกำหนดส่งต้นฉบับ

visibility 1,209

ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word ไปที่ส่งต้นฉบับทั้งในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF ผ่านระบบออนไลน์ของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS

เอกสารที่ต้องส่งเพื่อขอเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์
1. ต้นฉบับทั้งในรูปแบบ Microsoft Word และ PDF
2. แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. แบบรับรองบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์เงื่อนไขอื่นๆ
1. กองบรรณาธิการจะมีจดหมายแจ้งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์ในวารสารเมื่อบทความดังกล่าวนั้นผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการแล้ว
2. หากผลงานใดได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ เจ้าของผลงานจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขต้นฉบับให้เสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด
3. กองบรรณาธิการจะไม่ส่งคืนต้นฉบับให้แก่เจ้าของผลงาน
4. กองบรรณาธิการจะส่งวารสารจำนวน 1 เล่ม ให้แก่เจ้าของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์การติดต่อสอบถามรายละเอียด
กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ติดต่อ: คุณเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์)
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11725
Email: jsocswu@gmail.com

 

 

ขั้นตอนการแนบไฟล์เอกสารนาส่งบทความ(หลังจากสมัครสมาชิกแล้ว)
 
 

 

 
 
 

เกี่ยวกับวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แบบเสนอผลงานวิชาการแบบรับรองบทความวิจัย

แบบเสนอผลงานวิชาการแบบรับรองบทความวิจัย

ข้อกำหนดผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์