Information
10564 hits 06 ตุลาคม 2562 ข่าวประกาศกิจการนิสิต

นิสิตที่ทำกิจกรรมอาสากับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย

Information

สำหรับนิสิตที่ทำกิจกรรมอาสากับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย
มีขั้นตอนการขอบันทึกกิจกรรม ดังนี้
1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเข้าร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์/จิตอาสา ได้ที่ https://bit.ly/2LOlAXH

2. แนบหลักฐาน
- ภาพถ่ายระหว่างนิสิตทำกิจกรรม
- ป้าย/โปสเตอร์/หน้าเว็ปเพจการประกาศรับสมัคร (ถ้ามี)
- กำหนดการ
- ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตร หรือเอกสารรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ
- สำเนาบัตรนิสิต

3. กรอกข้อมูลต่างไให้เรียบร้อย แล้วนำส่งที่งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต

**หมายเหตุ กรณีเป็นองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยต้องให้ผู้ควบคุมดูแลเซ็นชื่อ พร้อมทั้งประทับตราองค์กรนั้น ๆ หากนิสิตได้รับเงินค่าตอบแทนในการทำกิจกรรมจิตอาสา นิสิตจะไม่ได้รับชั่วโมงจิตอาสา ด้วยเหตุที่ว่า "การทำจิตอาสาต้องทำด้วยใจ"

สอบถามเพิ่มเติม : งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต โทร. 02-649-5000 ต่อ 15351 หรือ 21307

studentaffair061062

ส่วนกิจการนิสิต มศว
กองทุนกู้ยืม มศว
ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว
ศูนย์ติวเตอร์ มศว
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ มศว
กองทุนกู้ยืม มศว