Information
532 hits 18 มีนาคม 2565 ข่าวประกาศกิจการนิสิต

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Sun Yat-Sen ประเทศไต้หวัน

Information

 เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย National Sun Yat-sen ประเทศไต้หวัน ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ทุน

จุดประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ได้เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและการเรียน รวมถึงเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารแนบข่าว โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัด ไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ทั้งนี้ ขอให้ใบสมัครและเอกสารมาถึงส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565


เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ศักดิ์ศิรินทร์
E-mail ผู้ส่งข่าว This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
วันเริ่มประกาศข่าว 10 มีนาคม 2565 ถึง 8 เมษายน 2565

ส่วนกิจการนิสิต มศว
กองทุนกู้ยืม มศว
ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว
ศูนย์ติวเตอร์ มศว
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ มศว
กองทุนกู้ยืม มศว