1. แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับปี 2562
2. แบบรับรองบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์

ดาวน์โหลดเอกสารแนบทั้งสองหัวข้อในรูปแบบ PDF ตามลิงค์แนบด้านล่าง


Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (j_soc_2563_form.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบแบบเสนอผลงานวิชาการ/แบบรับรองผลงานวิจัย101 kB8062020-08-25 05:07

1. ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์
ตัวอักษรการพิมพ์: ขนาดตัวอักษร Thai Sarabun PSK 16, Single Space
ด้านบน 1 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้ว ด้านซ้าย 1.25 นิ้ว ด้านขวา 1 นิ้ว

2. รูปแบบการพิมพ์

รายการ

ลักษณะตัวอักษะ

รูปแบบการพิมพ์

ขนาดตัวอักษร

ชื่อบทความ ตัวหนา กลางหน้ากระดาษ 18
ชื่อผู้เขียนบทความ* (ไทยและอังกฤษ) ตัวเอน ชิดขวา 16
บทคัดย่อ ตัวหนา ชิดซ้าย 16
หัวข้อใหญ่ ตัวหนา ชิดซ้าย 16
หัวข้อรอง ตัวหนา ใช้หมายเลขกำกับ 15
หัวข้อย่อย ตัวปกติ ใช้หมายเลขกำกับ 15
เนื้อหาบทคัดย่อและบทความ ตัวปกติ - 15
การเน้นความในบทความ ตัวหนา - 15
ข้อความในตาราง ตัวปกติ - 14
ข้อความอ้างอิง ตัวเอน - 15
เอกสารอ้างอิง ตัวหนา ชิดซ้าย 16


ตัวอย่างการเขียนลำดับหัวข้อและตัวเลข

หัวข้อใหญ่
             1. หัวข้อรอง
                 1.1 หัวข้อย่อย
                         1) เนื้อหา .......................................................................................................................

ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word ไปยังทั้ง 2 ช่องทาง ดังนี้

1. ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word ผ่านระบบออนไลน์ของวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ http://ejournals.swu.ac.th/index.php/JOS
2. ส่งต้นฉบับพิมพ์ในรูปแบบ Microsoft Word พร้อมแผ่นซีดีข้อมูล จำนวน 1 ชุด และแบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2562 ถึงบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เงื่อนไขอื่นๆ
1. กองบรรณาธิการจะมีจดหมายแจ้งผลการพิจารณาการลงตีพิมพ์ในวารสาร
2. หากผลงานใดได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ เจ้าของผลงานจะต้องแก้ไขต้นฉบับให้เสร็จและส่งคืนกองบรรณาธิการภายในเวลาที่กำหนด
3. กองบรรณาธิการจะไม่ส่งคืนต้นฉบับและแผ่นซีดีข้อมูลให้แก่เจ้าของผลงาน
4. กองบรรณาธิการจะส่งวารสารจำนวน 1 เล่ม ให้แก่เจ้าของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ ถ้าหากประสงค์จะรับจำนวนเพิ่มเติม ให้มารับด้วยตนเองที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การติดต่อสอบถามรายละเอียด
กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ถนนสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11725 ติดต่อ คุณเบญจมาศ เขมาศักดาสรรค์ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ดาวน์โหลดเอกสารการส่งต้นฉบับได้ตามไฟล์แนบด้านล่าง

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (jos.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบขั้นตอนการแนบไฟล์เอกสารนำส่งบทความ309 kB16902019-09-15 05:02


1 การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง (Citation)
กรณีผู้เขียนต้องการระบุแหล่งที่มาของข้อมูลในเนื้อเรื่อง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี-เลขหน้า (Author-date-page in-text citation) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ เลขหน้า หลังข้อความนั้นๆ เพื่อบอกแหล่งที่มา ตามตัวอย่างดังนี้

1.1 สำหรับแหล่งที่มาภาษาไทย: (ชื่อ นามสกุล. ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)
ตัวอย่าง (สุพัตรา สุภาพ. 2536:18) (ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2543: 36)
1.2 สำหรับแหล่งที่มาภาษาอังกฤษ: (นามสกุล. ปีที่พิมพ์: เลขหน้า)
ตัวอย่าง (Smelser.1995:145) (Thomson and Thomson. 1993: 12-13)

2. การเขียนเอกสารอ้างอิง (References)
ผู้ส่งบทความสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษาและดูตัวอย่างได้ดังลิงค์ด้านล่างนี้


Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (Citation.pdf)ดาวน์โหลดเอกสารแนบการเขียนเอกสารอ้างอิง121 kB8362019-09-15 08:48

ข้อกำหนดผลงานวิชาการที่ลงตีพิมพ์ในวารสารสังคมศาสตร์
 
1. เป็นผลงานวิชาการทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในสาขาสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ และไม่เคยลงตีพิมพ์ในหนังสือและวารสารใดมาก่อน ยกเว้นเป็นผลงานที่ได้นำเสนอในการประชุมทางวิชาการแบบไม่มีเรื่องเต็ม (Proceedings)
2. ความยาวของต้นฉบับไม่เกิน 12 หน้า กระดาษ A4 
3. บทความวิจัยและบทความวิชาการจะต้องมีบทคัดย่อและคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. ผลงานวิชาการจะต้องใช้ระบบการอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามที่กำหนดไว้ใน การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
5. ผลงานวิชาการจะต้องใช้ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ใน ตัวอักษรและรูปแบบการพิมพ์
6. บทความวิจัยจะต้องผ่านพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
7. บทความวิชาการจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากบรรณาธิการ (Editor Review)
8. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ในบทคัดย่อภาษาอังกฤษโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เขียนทราบล่วงหน้า