Information
102 hits 06 ตุลาคม 2562 ข่าวและกิจกรรม

ภาควิชาประวัติศาสตร์ มศว เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแม่โขง-ล้านช้าง ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

Information

นายธนภัทร จังพานิช บัณฑิตภาควิชาประวัติศาสตร์และนางสาวพันธิตรา คำนวน นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาประวัติศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแม่โขง-ล้านช้างภายใต้กรอบความร่วมมือวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 1 - 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยนำเสนอผลงาน แสดงภาพถ่าย พบท่านอัครราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญและเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ประเทศกัมพูชา

ข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal”...
นายธนภัทร จังพานิช บัณฑิตภาควิชาประวัติศาสตร์และนางสาวพันธิตรา คำนวน นิสิตชั้นปีที่ 3...
คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายธนกร พูดเพราะ นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.) ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ที่ได้เข้ารับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562”...