Information
55 hits 12 มกราคม 2565 ข่าวและกิจกรรม

เทคนิคและแนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสายสังคมศาสตร์

Information

 1641901934035

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์ หัวข้อ “เทคนิคและแนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสายสังคมศาสตร์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
• ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting รหัส: 784 887 9342
https://zoom.us/j/7848879342?pwd=YWhLZVBDYXNNRUJUNFhaWTBFVEFCZz09

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ : https://forms.gle/pFrFYnkdu3EoKkEu6

กำหนดการ

12.45 - 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 - 13.15 น. กล่าวรายงานและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย คณบดีคณะสังคมศาสตร์
13.15 - 14.00 น. บรรยายและอภิปราย : “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่สำหรับ นิสิตบัณฑิตศึกษาสายสังคมศาสตร์” โดย ผศ.ดร.ชูเดช โลศิริ
14.00 - 15.45 น. บรรยายและอภิปราย: “แนวทางและแหล่งเผยแพร่บทความวิจัยสำหรับนิสิต บัณฑิตศึกษาสายสังคมศาสตร์” โดย อ.ดร.ปริชาติ เวชยนต์ (ภาควิชาภูมิศาสตร์)ผศ.ดร. โดม ไกรปกรณ์ (ภาควิชาประวัติศาสตร์) ผศ. ชัยวัชร พรหมจิตติพงศ์ (ภาควิชาสังคมวิทยา) และ ดำเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร.ปรีชญาณ์ นักฟ้อน (ภาควิชารัฐศาสตร์)
15.45 - 16.00 น. บรรยายและอภิปราย: “แนวทางการส่งบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่
สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา: เวปไซต์คณะสังคมศาสตร์” โดย ผศ.ดร.จุลศักดิ์ ชาญณรงค์

ข่าวที่น่าสนใจ

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์ หัวข้อ “เทคนิคและแนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสายสังคมศาสตร์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังปรากฏผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก...
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "มหาวิทยาลัยสีเขียว" (Green University) บรรยายโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 20 ธ.ค. 64...