Information
84 hits 22 สิงหาคม 2564 ข่าวและกิจกรรม

เสวนาวิชาการ ตาลีบัน สารพันปัญหา ? กับอนาคตอัฟกานิสถาน

Information

 

เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี เรื่อง "ตาลีบัน สารพันปัญหา ? กับอนาคตอัฟกานิสถาน"

จัดโดย ศูนย์อาณาบริเวณศึกษา คณะสังคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live คณะสังคมศาสตร์ มศว ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
https://www.facebook.com/socswu

วิทยากร
1. ผศ.ดร.มาโนชญ์ อารีย์ (อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์)
2. ผศ.ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล (อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์)
3. อ.ดร.วิศรุต สำลีอ่อน (อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยา)
4. อ.ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์)
5. อ.พรพรรณ โปร่งจิตร (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและอาณาบริเวณศึกษา คณะสังคมศาสตร์ และ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์)

ผู้ดำเนินรายการ
อ.ดร.จิราพร ตรีวิเศษศร (อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์)

ข่าวที่น่าสนใจ

เสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 46 ปี เรื่อง "ตาลีบัน สารพันปัญหา ? กับอนาคตอัฟกานิสถาน"
แนะนำคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564 
ช่องทางติดต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถติดต่อตามรายละเอียดดังภาพ