Information
487 hits 03 พฤษภาคม 2565 ข่าวและกิจกรรม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 (Sociology of Yours)

Information

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการการวิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 (Sociology of Yours) โดย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มศว

เวลา 09.00 – 09.15 น. กล่าวต้อนรับและชี้แจ้งความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

sfy001

sfy002

sfy003

sfy004

รายละเอียดดังเอกสารแนบ ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) จำนวน 1 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับทุนจากงบประมาณภาควิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติม) จำนวน 14 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับทุนจากงบประมาณภาควิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแจ้งประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี จำนวน 100 คน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ