Information
1134 hits 05 กันยายน 2562 สรุปองค์ความรู้จากประชุม/อบรม/สัมมนา

สังคมศาสตร์ ศาสตร์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสังคมศาสตร์ ศาสตร์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุลสมดุล

Information

“ สังคมศาสตร์ ศาสตร์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุล ”
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี
วันที่ 11 กันยายน 2561
ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี บรรยายพิเศษแก่ผู้บริหารและบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ “สังคมศาสตร์ ศาสตร์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุล” ได้กล่าวถึงมุมมองเกี่ยวกับด้านสังคมศาสตร์กับทิศทางเพื่อสังคมไว้ว่า ในปัจจุบันเรื่องของไทยแลนด์ 4.0 และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้ศาสตร์ทางสังคมศาสตร์นั้นลดลงด้วยเหตุผลที่ว่า ความก้าวหน้าส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำ และความไม่สมดุลเกิดขึ้นในสังคม เกิดภาวะการว่างงานที่สูงขึ้น แม้ว่าการค้าเศรษฐกิจจะเป็นไปในรูปแบบเสรีมากขึ้น หรือเกิดความเป็นประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมในประเทศที่ก้าวหน้าอย่างสหรัฐอเมริกา มีรายงานหรือบทความที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำทางสังคม เหล่านี้ทำให้สังคมอยู่ในภาวะที่ขาดสันติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติระหว่างความสัมพันธ์ของ คนกับคน และคนกับสิ่งแวดล้อม ที่ขณะนี้เกิดวิกฤติเกิดขึ้นเป็นการแตกสลายของสังคม (Social disintegration)

         นิยามของสังคมศาสตร์ว่าถือเป็นศาสตร์ที่มีองค์ประกอบที่หลากหลายที่เป็นองค์รวม เป็นศาสตร์ที่อยู่ร่วมกัน ทำให้เราต้องตระหนักถึงความสำคัญ และการบูรณาการศาสตร์เหล่านั้น มีการเปรียบเปรยว่าประหนึ่งร่างกายที่ประกอบไปด้วยเซล และเซลมะเร็งคือการสูญสำนึกขององค์รวมคือเซลเนื้อเยื่อปกติจึงทำให้เสียสมดุลเพราะมีการสูญสลายและแยกออก จึงมองได้ว่าการไม่บูรณาการ การแยกส่วนส่งผลต่อการเสียสมดุลเหมือนการเกิดเซลมะเร็ง เชื่อมโยงกับการศึกษาการคิดแยกส่วนในสังคมที่ซับซ้อน (Complex system) และท่านยังมองว่าการมองสังคมศาสตร์ตามแบบพุทธศาสนา ที่แนะนำว่ามองประสบการณ์เป็นที่ตั้งแล้วค่อยหาคำตอบมาอธิบาย มองผลที่เกิดขึ้นแล้วมาอธิบาย ย่อมทำให้เกิดความคิดที่เป็นกระแสของเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นได้ จะช่วยให้เห็นความจริงเชิงประจักษ์มากกว่ามองจากทฤษฏีหรือความคิดเองมาอธิบาย ที่เรียกว่า “การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติในสถานการณ์จริง” (Interactive Learning through Action) ที่เป็นกลไกการบูรณาการแทนการคิดแบบแยกส่วน ที่นำไปสู่คำว่า “สังคมศาสตร์บูรณาการ” เพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสมดุล

         การเป็นสังคมศาสตร์บูรณาการกับการหยิบยกบทบาทของมหาวิทยาลัยตามที่ผู้บรรยายได้กล่าวไว้โดยสรุป บทบาทของ 1 มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 1 จังหวัด มาร่วมกันปฏิบัติ เรียนรู้กับชุมชนจนนำไปสู่การสังเคราะห์ประสบการณ์จากสถานการณ์จริง และความสำคัญของมหาวิทยาลัยคือมีจุดเด่นในความเป็นกลางมากกว่าหน่วยงานอื่น การช่วยสังคมสามารถที่จะลงไปลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ระหว่างกัน ระหว่างสังคม ชุมชน นิสิต บุคลากรต่างๆ ใช้วิจัยเป็นเครื่องมือ สร้างแผนที่ศักยภาพมนุษย์ (Human Mapping) ให้รู้จักคุณค่าของคน มาช่วยสังเคราะห์เรื่องสาธารณะเพื่อการแสดงออกของพลังประชาชน (People Power) ทำให้เกิดคำว่าสันติสมดุลขึ้น ตามคำสำคัญที่ว่า “ความคิดที่ก่อเกิดวาทกรรมจะนำไปสู่ความสุดโต่งและโหดร้าย แต่ความคิดที่ก่อเกิดการเรียนรู้จะนำไปสู่ประสบการณ์และความเข้าใจที่แท้จริง”

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (knowledge_file001.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร 300 kB02019-09-07 07:31