Information
3415 hits 07 กันยายน 2562 สรุปองค์ความรู้จากประชุม/อบรม/สัมมนา

มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม

Information

เสวนา “มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม”
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


 

         การจัดเสวนาวิชาการ หัวข้อ “มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม” ที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้แทนจาก 10 พรรคการเมือง มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

         เนื่องด้วยการเลือกตั้งทั่วไปใกล้จะมาถึง และพรรคการเมืองยังคงเป็นกลไกสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของสังคมภายหลังการเลือกตั้งโดยเฉพาะบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมไทยที่มีปัญหามาช้านาน

         คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงกำหนดจัดงานเสวนาดังกล่าวเพื่อเปิดพื้นที่ให้พรรคการเมืองได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ต่อแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ บุคคลภายนอกได้รับฟังและสะท้อนมุมมองต่อข้อกังวลรวมถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย

         ปัญหาที่นำมาพูดถึง เป็นประเด็นสำคัญสำหรับสังคมและทุกภาคส่วน อย่างเรื่องความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและด้านอื่น ๆ ความสำคัญในหน้าที่ของพรรคการเมืองที่ทุกฝ่ายมอง คือ การเข้าไปทำหน้าที่ในสภา เพื่อสร้างแนวทางที่เป็นประโยชน์ สร้างความเปลี่ยนแปลง กระตุ้นการเกิดสำนึกในการแก้ไขปัญหา

         ในระหว่างการเสวนา เนื้อหาและประเด็นที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง การแก้ไขใช้มาตรการเฉพาะหน้าไม่เพียงพอ ต้องตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของโลก ในระบบเศรษฐกิจ และทุนนิยม ปัญหาของเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำกับหลายอาชีพงาน ความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดการผูกขาด การตัดตอน ธุรกิจหลายอย่างที่มีการผูกขาดเป็นเวลานาน การที่บุคคลมีการผูกขาดส่วนหนึ่งเกิดจากอำนาจหยิบยื่นให้ การเกิดสัมปทานและความสัมพันธ์ที่มีต่อรัฐ

         ดังนั้น สำหรับความสำคัญที่ทุกฝ่ายควรจะสร้างให้กับสังคม คือ ด้านการศึกษาจำเป็นต้องสร้างโอกาสในการเรียน การมีสวัสดิการที่ดี ด้านการรักษาโรคในการรักษาขั้นพื้นฐานต้องมีอย่างเพียงพอ การเมืองต้องกระจายสู่ประชาชน ลดอำนาจรัฐเพื่อเป็นการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่สะสม

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloadsLast modified
Download this file (knowledge_file003.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร 511 kB02019-09-07 07:48