Information
2472 hits 07 กันยายน 2562 จดหมายข่าว

จดหมายข่าวคณะสังคมศาสตร์

Information

soc newsletter

จดหมายข่าว ฉบับที่ ดาวน์โหลด
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 1/2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 2/2560 (มกราคม-มีนาคม 2560)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 3/2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 4/2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 1/2561 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 2/2561 (มกราคม-มีนาคม 2561)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 3/2561 (เมษายน-มิถุนายน 2561)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 4/2561 (กรกฎาคม- กันยายน 2561)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 1/2562 (ตุลาคม 2561-มกราคม 2562)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 2/2562 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562)

ข่าวที่น่าสนใจ

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์ หัวข้อ “เทคนิคและแนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสายสังคมศาสตร์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังปรากฏผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก...
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "มหาวิทยาลัยสีเขียว" (Green University) บรรยายโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 20 ธ.ค. 64...