ข่าวที่น่าสนใจ

คณะสังคมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมอบรม Active Shooter Training ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) จำนวน 1 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับทุนจากงบประมาณภาควิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษานิสิตคณะสังคมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี (เพิ่มเติม) จำนวน 14 คน เพื่อทดแทนผู้ที่ได้รับทุนจากงบประมาณภาควิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศ