Information
1803 hits 07 กันยายน 2562 จดหมายข่าว

จดหมายข่าวคณะสังคมศาสตร์

Information

soc newsletter

จดหมายข่าว ฉบับที่ ดาวน์โหลด
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 1/2560 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 2/2560 (มกราคม-มีนาคม 2560)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 3/2560 (เมษายน-มิถุนายน 2560)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 4/2560 (กรกฎาคม-กันยายน 2560)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 1/2561 (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 2/2561 (มกราคม-มีนาคม 2561)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 3/2561 (เมษายน-มิถุนายน 2561)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 4/2561 (กรกฎาคม- กันยายน 2561)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 1/2562 (ตุลาคม 2561-มกราคม 2562)
จดหมายข่าวชาวสังคมศาสตร์ 2/2562 (กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562)

ข่าวที่น่าสนใจ

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564
  ช่องทางติดต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป สามารถติดต่อตามรายละเอียดดังภาพ (ปรับปรุง 05-05-64)
  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสรระดับชาติ ระยะเวลาในการทำแบบประเมิน ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564