Information
497 hits 28 กุมภาพันธ์ 2564 ข่าวและกิจกรรม

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะสังคมศาสตร์

Information

ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้ความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประพฤติมิชอบ และมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบต่อตนเอง หน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ

ข่าวที่น่าสนใจ

แนะนำคณะผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2564 
ช่องทางติดต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป สามารถติดต่อตามรายละเอียดดังภาพ 
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง นิสิตคณะสังคมศาสตร์ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564