Information
1639 hits 30 มิถุนายน 2563 ข่าวและกิจกรรม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Information

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประชุมคณะกรรมประธานหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 มีมติที่ประชุม ให้ทุกหลักสูตรดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิต และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยและของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นภาคเรียนที่ 1/2563 จัดการเรียนการจะมีทั้งแบบสอนออนไลน์และแบบผสมผสาน ดังนี้
         1.1 นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบทุกหลักสูตร พร้อมทั้งจัดเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อซักถามหรือให้คำปรึกษาทั้งแบบออนไลน์ และเข้าพบที่มหาวิทยาลัย
         1.2 นิสิตชั้นปีที่ 1-2 โครงการพิเศษ จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน โดยวิชาที่สอนหากผู้สอนจะจัดสอนในห้องเรียนต้องจัดห้องตามประกาศเว้นระยะห่างของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อซักถามหรือให้คำปรึกษาทั้งแบบออนไลน์ และเข้าพบที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนิสิตในรายวิชานั้นๆ
         1.3 นิสิตชั้นปีที่ 2- 4 ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน โดยวิชาที่สอนหากผู้สอนจะจัดสอนในห้องเรียนต้องจัดห้องตามประกาศเว้นระยะห่างของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อซักถามหรือให้คำปรึกษาทั้งแบบออนไลน์ และเข้าพบที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนิสิตในรายวิชานั้นๆ
         1.4 นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา การฝึกสอนให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
1. ประกาศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 3)

ข่าวที่น่าสนใจ

  ช่องทางติดต่อคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคินทรวิโรฒ ในสถานการณ์โควิด-19 เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป สามารถติดต่อตามรายละเอียดดังภาพ (ปรับปรุง 05-05-64)
  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสรระดับชาติ ระยะเวลาในการทำแบบประเมิน ตั้งแต่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564
คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ชูเดช โลศิริ ในโอกาสที่ได้รับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF) ในระดับ FELLOW จากสถาบัน HIGHER EDUCATION...