Information
1280 hits 30 มิถุนายน 2563 ข่าวและกิจกรรม

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

Information

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1.รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของคณะสังคมศาสตร์
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประชุมคณะกรรมประธานหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563 มีมติที่ประชุม ให้ทุกหลักสูตรดำเนินการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและนิสิต และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ของมหาวิทยาลัยและของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้นภาคเรียนที่ 1/2563 จัดการเรียนการจะมีทั้งแบบสอนออนไลน์และแบบผสมผสาน ดังนี้
         1.1 นิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เต็มรูปแบบทุกหลักสูตร พร้อมทั้งจัดเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อซักถามหรือให้คำปรึกษาทั้งแบบออนไลน์ และเข้าพบที่มหาวิทยาลัย
         1.2 นิสิตชั้นปีที่ 1-2 โครงการพิเศษ จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน โดยวิชาที่สอนหากผู้สอนจะจัดสอนในห้องเรียนต้องจัดห้องตามประกาศเว้นระยะห่างของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อซักถามหรือให้คำปรึกษาทั้งแบบออนไลน์ และเข้าพบที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนิสิตในรายวิชานั้นๆ
         1.3 นิสิตชั้นปีที่ 2- 4 ภาคปกติ จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์และแบบผสมผสาน โดยวิชาที่สอนหากผู้สอนจะจัดสอนในห้องเรียนต้องจัดห้องตามประกาศเว้นระยะห่างของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อซักถามหรือให้คำปรึกษาทั้งแบบออนไลน์ และเข้าพบที่มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนิสิตในรายวิชานั้นๆ
         1.4 นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา การฝึกสอนให้เป็นไปตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนของคณะศึกษาศาสตร์

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
1. ประกาศ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
2. ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 3)

ข่าวที่น่าสนใจ

Yes, we can ! มูลนิธิ คุณ จับมือกับก้องสหรัฐและเจฟฟรี่ ชวนปั่นเที่ยวลดฝุ่น รักษาสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 3 และ 18 ตุลาคม 2563 โดย วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30 น. – 14.30 น....
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 และประชุมคณะกรรมประธานหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563...
ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันเด็กผู้หญิงสากล องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “Girls Get Equal”...