Information
74 hits 26 ธันวาคม 2564 ข่าวและกิจกรรม

ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ฯ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

Information

ประกาศคณะสังคมศาสตร์
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

final-term-academic-year2564

          ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังปรากฏผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีความชัดเจนว่ามีความรุนแรงและอัตราการแพร่ระบาดในระดับใด ดังนั้น เพื่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนและความปลอดภัยของนิสิตเป็นสำคัญ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารคณะ และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 32 (3) ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 คณะสังคมศาสตร์จึงประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ไว้ดังนี้

          ข้อ 1 ให้การจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาของคณะสังคมศาสตร์ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565

          ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนอาจกำหนดช่วงเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อขอรับคำปรึกษา ณ คณะสังคมศาสตร์ได้ตามความเหมาะสมโดยแจ้งให้หัวหน้าภาควิชาที่ตนสังกัดอยู่ทราบ

          ข้อ 2 หากรายวิชาใดมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติการภายในคณะสังคมศาสตร์ หรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่ในระหว่างระยะเวลาตามข้อ 1 ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทำบันทึกขออนุมัติเสนอต่อคณบดีผ่านหัวหน้าภาควิชาที่ตนสังกัดอยู่ โดยระบุรายละเอียดที่จำเป็น เช่น วัน เวลา สถานที่ รูปแบบกิจกรรม มาตรการเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งแนบหนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครองและนิสิตด้วย

           ในกรณีที่นิสิตไม่ประสงค์เข้าร่วมการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติการภายในคณะสังคมศาสตร์ หรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่ตามวรรคหนึ่ง ไม่ให้ถือว่านิสิตผู้นั้นขาดเรียนหรือขาดการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้น

          ข้อ 3 เพื่อประโยชน์ต่อการนับเวลาเรียนในแต่ละรายวิชาของนิสิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ซึ่งกำหนดให้นิสิตต้องเข้าชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน ให้อาจารย์ผู้สอนตกลงแนวทางการนับเวลาเรียนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ สภาพการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์กับนิสิตให้ชัดเจนเช่น การขานชื่อ หรือการให้นิสิตลงชื่อ ในกล่องข้อความ (chat box)

ข่าวที่น่าสนใจ

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะสังคมศาสตร์ หัวข้อ “เทคนิคและแนวทางการเผยแพร่บทความวิจัยสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาสายสังคมศาสตร์” ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังปรากฏผู้ติดเชื้อรายวันเป็นจำนวนมาก...
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ "มหาวิทยาลัยสีเขียว" (Green University) บรรยายโดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 20 ธ.ค. 64...